Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

For alle ordrer og aftaler om leverancer fra GA Teknik ApS gælder disse salgs- og leveringsbetingelser suppleret af den til enhver tid gældende køberetlige lovgivning, i det omfang
disse regler ikke er fraveget i GA Teknik ApS’ tilbud, ordrebekræftelse eller i disse salgs- og leveringsbetingelser.

For alle aftaler om leverancer gælder GA Teknik ApS’ ordrebekræftelse, tilbud, nærværende salgs- og leveringsbetingelser og den køberetlige lovgivning i denne rækkefølge.

Kundens ordre, salgs- og leveringsbetingelser eller andre dokumenter fra kunden er ikke en del af aftalen, uanset om disse er fremsendt til GA Teknik ApS. Skal sådanne dokumenter mv. være en del af aftalen, skal dette på forhånd være udtrykkeligt og skriftligt aftalt med GA Teknik ApS.

Tilbud, ordrebekræftelse, forslag, tegninger, skitser og andet materiale udleveret af GA Teknik ApS, er GA Teknik ApS’ ejendom. Materialet må ikke mangfoldiggøres og må kun anvendes til
udførelse i forbindelse med GA Teknik ApS’ leverancer. Det påhviler kunden at indhente myndighedernes godkendelse i de enkelte projekter, og GA Teknik ApS har intet ansvar i denne
forbindelse.

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data, er omtrentlige og kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt
henviser til dem.

Medmindre andet er aftalt, får kunden ikke udleveret vejledning med henblik på montering, anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse af produktet.

Beregninger og anden rådgivning ydet af GA Teknik ApS er alene vejledende og kan ikke erstatte sædvanlig byggeteknisk rådgivning.

2. Indgåelse af aftaler

Tilbud fra GA Teknik ApS er bindende i 30 dage, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Et tilbud er først accepteret, når kunden eller GA Teknik ApS skriftligt har accepteret dette.

Hvis GA Teknik ApS har udstedt en ordrebekræftelse, er kunden forpligtet til nøje at kontrollere ordrebekræftelsen. Det samme gælder for GA Teknik ApS’ tilbud. Måtte der være fejl i
ordrebekræftelsen/tilbuddet, skal kunden straks, og senest 3 hverdage efter modtagelsen heraf, fremsætte indsigelse. GA Teknik ApS bærer således intet ansvar for evt. fejl i
ordrebekræftelsen/tilbuddet, herunder for så vidt angår produktangivelser, typer, mål eller i øvrigt.

GA Teknik ApS bærer intet ansvar for, at produkter kan anvendes som forudsat af kunden eller i øvrigt har bestemte egenskaber, kvaliteter eller anvendelighed, medmindre dette udtrykkeligt
fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser, eller GA Teknik ApS udtrykkeligt skriftligt har indestået herfor.

3. Montage mv.

Det er kundens ansvar, at oplysninger om kabler, rørføring m.v. er forsvarligt anvist på udleveret tegning inden arbejdet påbegyndes. Oplysninger om kabler, rørføring m.v. kan fås ved henvendelse til kommunale værker, telefonselskaber, naturgasselskaber, fjernvarmeværker etc. Uden for kundens matrikel indhenter GA Teknik ApS for kundens regning og risiko oplysninger om kabler fra Ledningsejerregistret. (LER). På kundens egen private matrikel er det kundens ansvar, at oplysninger om kabler, rørføring m.v. er forsvarligt anvist på udleveret tegning inden arbejdet påbegyndes. Eventuelle skader som følge af manglende anvisning, fejl i tegninger mv. er GA Teknik ApS uvedkommende og omkostninger mv. forårsaget af foranstående, vil blive faktureret kunden i henhold til GA Teknik ApS’ til enhver tid gældende prisliste.

GA Teknik ApS afgiver tilbud baseret på følgende forudsætninger:

 •  at der er normal, fri adgangsvej til monteringsstedet for det, der skal monteres,
 • at der er fri adgang til montering,
 • at der er ryddeligt og rent på monteringsstedet,
 • at alle tekniske installationer, der blokerer for montering, er afinstalleret og ryddet af vejen inden montering,
 • at adgang til, og rundt om hegnslinjen er etableret således, at det er muligt af køre med almindeligt montageudstyr langs hele hegnslinjen,
 • at opgravet jord, betonaffald samt øvrigt hegnsaffald efterlades i hegnslinjen,
 • at sand og muldjords forhold ikke er usædvanlige, og
 • at de specifikationer, der var til stede ved tilbudsafgivelse og opmåling er de samme ved montering.

Merudgifter og omkostninger som følge af ovenstående faktureres kunden ud over den i tilbuddet anførte pris i henhold til GA Teknik ApS’ til enhver tid gældende prisliste.

Følgende er ikke medregnet i tilbuddet og faktureres særskilt til kunden, medmindre andet er udtrykkeligt er aftalt og angivet i tilbuddet:

 • Omkostninger til 230V tilslutning.
 • Omkostninger i forbindelse med uforudsete hindringer i grunden, herunder murbrokker, gammel vej, fundamenter, trærødder m.v. og andre uforudsete ændringer i terrænet.
 • Omkostninger til rydning af eventuelt levende hegn.
 • Ekstra omkostninger ved hård tørke og frost til boring af huller.
 • Omkostninger til evt. håndgravning pga. kabler mv.
 • Omkostninger til evt. vinterforanstaltninger.
 • Omkostninger til reetablering af spor i græs/terræn som følge af montage af hegn/porte mv.
 • Omkostninger til reetablering af belægninger eller asfalt.

Med mindre andet fremgår af tilbuddet, er montagen altid beregnet på én kontinuerlig arbejdsgang inden for normal arbejdstid. Afklaring af uforudsete hindringer foretages af GA Teknik ApS mod normal timebetaling i henhold til GA Teknik ApS’ til enhver tid gældende prisliste og uden særskilt aftale med kunden.

Afsætning af hjørner, højder og knækpunkter i hegnslinjen påhviler kunden. Afsætningen skal være fortaget ved arbejdets begyndelse.

Hvis GA Teknik ApS’ montører, teknikkere eller underleverandør kører forgæves til en opgave, eller udsættes for ventetid, der ikke kan tilskrives GA Teknik ApS egne forhold, forbeholder GA Teknik ApS sig ret til at fakturere kunden for forbrugt tid samt kørsel i henhold til GA Teknik ApS’ til enhver tid gældende prisliste.

Kunden skal, såfremt intet andet er aftalt, stille toilet samt håndvask med varmt/koldt vand til rådighed for montageholdet.

GA Teknik ApS forbeholder sig ret til, før levering og uden forudgående meddelelse til kunden, at foretage evt. ændringer i konstruktionen, som GA Teknik ApS anser for nødvendige, og som ikke har indflydelse på kvaliteten eller funktionaliteten af leverancen. Sådanne ændringer berettiger ikke kunden til at hæve købet, medmindre denne kan bevise, at én bestemt konstruktion var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet, berettiger ikke kunden til nogen form for skadeserstatning.

4. Leveringsbetingelser og leveringstid

Leveringstiden fremgår af GA Teknik ApS’ tilbud eller ordrebekræftelse. Leveringstider er omtrentlige og ikke bindende for GA Teknik ApS, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Levering inden for 1 uge fra den i ordrebekræftelsen/tilbuddet udtrykkeligt anførte leveringstid betragtes altid som rettidig levering.

Leverancen indeholder kun de ydelser og produkter, der udtrykkelig er angivet i tilbuddet.

GA Teknik ApS forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.

5. Priser, betaling og sikkerhed.

Prisen gælder for de i tilbuddet/ordrebekræftelsen anførte ydelser og produkter, og GA Teknik ApS forbeholder sig retten til at fakturere kunden for enhver leverance eller anden leveret ydelse, som ikke udtrykkeligt fremgår af tilbuddet/ordrebekræftelsen. Der henvises til GA Teknik ApS’ til enhver tid gældende prisliste.

Alle priser til private kunder/forbrugere er opgivet inkl. moms. Alle priser til erhvervskunder er opgivet ekskl. moms. Levering og montering er ikke inkluderet i prisen, medmindre det udtrykkeligt fremgår af tilbuddet/ordrebekræftelsen.

Eventuelle omkostninger, gebyrer, løbende ydelser eller lignende til politi, teleselskab, internetudbydere, beredskabsvæsen eller offentlig myndighed er ikke omfattet af aftalen og er GA Teknik ApS uvedkommende.

Såfremt prisen for den tilbudte eller aftalte vare ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter og lignende, er GA Teknik ApS berettiget til at ændre de over for kunden tilbudte og/eller aftalte priser i overensstemmelse med disse prisstigninger.

GA Teknik ApS betalingsbetingelser er netto kontakt 14 dage eller som anført på GA Teknik ApS’ faktura.

Ved dellevering af en samlet ordre faktureres delleverancerne særskilt, idet forfaldsdagen er det tidspunkt, hvor delleverancen finder sted. Hvis kunden ikke kan modtage leverancen på aftalt leveringstidspunkt, forfalder betaling, som om levering havde fundet sted. Eventuelle oplagringsomkostninger faktureres til lavest mulig pris og sker for kundens risiko.

Ved ordrer over kr. 20.000 forbeholder GA Teknik ApS sig retten til at fakturere 1/3 af ordresummen ved ordreafgivelse. Resten af ordrebeløbet kan GA Teknik ApS forbeholde sig retten til at aconto fakturere i takt med arbejdets færdiggørelse. Kunden er ikke uden forudgående aftale med GA Teknik ApS berettiget til ændring eller annullering af ordren. Ved aftalt ændring og/eller annullering af ordren gælder følgende:

 • Forbrugte timer i administration, produktion og montage faktureres 100 %.
 • Specielt Indkøbte og/eller producerede materialer faktureres 100 %.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen for eventuelle garantiforpligtelser eller som følge af forsinkelser i leveringen, der skyldes forhold uden for GA Teknik ApS’ kontrol. Ved en berettiget reklamation fra kundens side, kan kunden alene tilbageholde en andel af købesummen svarende til reklamationens omfang. Kunden er uberettiget til at foretage modregning.

Overskrides en betalingstermin, beregnes morarente fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned for erhvervskunder, og med den i renteloven anførte rentesats for privatkunder/forbrugere.

Ved udstedelse af rykkere pålægges gebyr på 100 kr. pr. stk. i medfør af renteloven. Ved overgang til inkasso pålægges gebyr på 100 kr. i medfør af renteloven.

Ved en erhvervskundes misligholdelse med betaling af faktura pålægges straks et gebyr (kompensationsbeløb) på 310 kr. i medfør af renteloven.

6. Forsinkelse

I tilfælde af overskridelse af en skriftligt aftalt leveringstid med mere end 10 arbejdsdage, er kunden, hvis forsinkelsen er til væsentlig ulempe for kunden, berettiget til skriftligt over for GA Teknik ApS at kræve levering og fastsætte en ny frist for levering. Fristen må ikke være kortere end 10 arbejdsdage og skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Foretager GA Teknik ApS ikke herefter rimelig foranstaltninger til at sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen vedrørende den forsinkede levering.

7. Mangler

GA Teknik ApS påtager sig i en periode på 3 måneder efter levering, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materialer eller fremstilling. Udskiftning af sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Ved levering påhviler det kunden straks at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede.

Ved transportskader skal reklamation afgives straks efter, at levering har fundet sted og dette skal ske både over for chauffør og ved henvendelse til GA Teknik ApS.

Reklamation for øvrige fejl og mangler skal ske straks og skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen eller afslutningen af monteringen, hvor GA Teknik ApS har udført denne, og under ingen omstændigheder senere end 3 dage efter levering/montering, og inden påbegyndt håndtering eller evt. bearbejdning af produktet, idet kunden i modsat fald mister retten til at gøre mangelkrav gældende.

GA Teknik ApS hæfter ikke for mangler som skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med GA Teknik ApS´ forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden GA Teknik ApS’ skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

I tilfælde af berettiget reklamation inden for reklamationsperioden er GA Teknik ApS’ ansvar begrænset til levering af ny tilsvarende ydelse/produkt uden beregning. GA Teknik ApS er dog berettiget til i stedet at udbedre mangler, hvis GA Teknik ApS vurderer, at udbedring kan ske på forsvarlig vis. GA Teknik ApS dækker ikke omkostninger ved afmontering af det gamle produkt, forarbejdning af et nyt produkt, montering af et nyt produkt eller lignende omkostninger. GA Teknik ApS yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.

Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, men kan ikke i øvrigt gøre rettigheder gældende mod GA Teknik ApS i anledning af mangler ved GA Teknik ApS’ produkt, medmindre dette følger af ufravigelig lovgivning, herunder forbrugerbeskyttelsen i købelovgivningen.

Foranstående begrænsninger i GA Teknik ApS´ erstatningsansvar for mangler finder ikke anvendelse, hvis kundens tab i så henseende er opstået som følge af GA Teknik ApS’ forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

8. Serviceaftaler

Ved serviceaftaler forstås aftaler, hvor GA Teknik ApS påtager sig at yde service på de i serviceaftalen anførte produkter. Det kan være sig mekaniske produkter, hegn eller produkter, som er automatiseret.

Serviceaftaler er bindende i minimum 12 måneder, og kan ikke af kunden opsiges i denne periode. Serviceaftalen fornys herefter automatisk uden varsel med 12 måneder ad gangen. Opsigelsesvarslet er 3 måneder til udløbet af en 12 måneders periode. Opsigelse skal ske skriftligt.

Kunden forpligter sig til kun at lade GA Teknik ApS udføre service, reparationer eller ændringer og lignende på, det i serviceaftalen anførte produkt. Lader kunden service udføre af andre, end GA Teknik ApS, ophører GA Teknik ApS’ forpligtelser under serviceaftalen uden varsel.

Serviceeftersyn, funktionseftersyn og/eller hegnsrundering udføres det antal gange, som er anført i serviceaftalen.

Tidspunkt for serviceeftersyn, funktionseftersyn og/eller hegnsrundering fastsættes af GA Teknik ApS. Reaktionsvarsel ved kundens ønskede serviceeftersyn, er defineret i serviceaftalen. Reaktionsvarsel defineres ved arbejdstimer i tidsrummet 8.00 til 16.00 mandag til fredag. Er reaktionsvarsel ikke beskrevet i serviceaftalen, udføres serviceeftersyn snarest muligt. Ved kundens specifikke ønske om at få udført serviceeftersyn uden for nævnte tidsrum, udføres dette efter regning i henhold til GA Teknik ApS’ til enhver tid gældende prisliste.

Der betales et tilkaldsvederlag pr. tilkald som nærmere beskrevet i serviceaftalen.

Serviceaftalen omfatter teknisk service på de i serviceaftalen anførte produkter. Påbegyndelse af serviceopgaven er defineret ved reaktionsvarsel. Konstateres der ved serviceeftersynet skader, og er det ikke muligt at udbedre skader på stedet, sikres hegnslinjen eller portens funktion ved opsætning af mobilhegn. I særlige tilfælde vil GA Teknik ApS tilbyde stationær vagtpersonale i regning. Skader udbedres efterfølgende og afsluttes hurtigst muligt. Udbedring af skader er ikke omfattet af serviceaftalen og skal betales af kunden efter regning i henhold til GA Teknik ApS’ til enhver tid gældende prisliste.

Evt. forbrugte reservedele, hegnsmaterialer og komponenter vil blive faktureret kunden i henhold til GA Teknik ApS’ til enhver tid gældende prisliste. Udskiftede reservedele, hegnsmaterialer og komponenter mv. er GA Teknik ApS’ ejendom.

Bestilte serviceeftersyn, hvor teknikeren ikke kan udføre det bestilte arbejde på grund af forhold som GA Teknik ApS er uden ansvar for, udføres i regning i henhold til GA Teknik ApS’ til enhver tid gældende prisliste.

GA Teknik ApS forbeholder sig til én gang årligt at regulere den i serviceaftalen anførte pris med udviklingen i lønindekset for bygge og anlæg, som offentliggjort af Danmarks Statisik, dog minimum med 3 %.

Fakturering af serviceaftalen sker månedligt, kvartalsvis eller årligt forud, alt som anført i serviceaftalen. Serviceaftalen faktureres uden yderligere information herom.

9. Produktansvar

For produktansvar er GA Teknik ApS ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette GA Teknik ApS, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for kunden. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er GA Teknik ApS ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver GA Teknik ApS sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer kunden at kunne blive adciteret eller medsagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret som behandler sagen. GA Teknik ApS’ produktansvar er begrænset til 50.000 kr.

Kunden skal holde GA Teknik ApS skadesløs, i den udstrækning GA Teknik ApS pålægges ansvar over for tredjemand for enhver skade eller tab, som GA Teknik ApS ikke er ansvarlig for over for kunden i henhold til ansvarsbegrænsningerne anført ovenfor i dette punkt 9 eller nedenfor i punkt 10. Kunden er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme domstol, hvor krav mod GA Teknik ApS behandles, forudsat kravet mod GA Teknik ApS er baseret på skade, der påstås forårsaget af produkterne solgt til kunden.

10. Generelle ansvarsbegrænsninger

GA Teknik ApS kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. GA Teknik ApS’ ansvar direkte tab er begrænset til 50.000 kr. pr. skade og i alt pr. år.

GA Teknik ApS kan i ingen tilfælde drages til ansvar for, at aftalen forsinkes, forhindres eller vanskeliggøres på grund af en force majeure-begivenhed. Force majeure-begivenheder omfatter krig, mobilisering, virus, pandemier, epidemier, cyberangreb, naturkatastrofe, strejke, lockout, brand, skade på produktionsanlæg, import- og eksportbestemmelser samt andre uforudseelige begivenheder, der er uden for GA Teknik ApS’ kontrol.

GA Teknik ApS skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure-begivenheds negative konsekvenser for opfyldelsen af sine forpligtelser. GA Teknik ApS skal umiddelbart efter situationens ophør, genoptage opfyldelsen af sine forpligtigelser. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-begivenheden varer.

11. Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver GA Teknik ApS’ ejendom, indtil købesummen inkl. renter og omkostninger er betalt fuldt ud. GA Teknik ApS er således i tilfælde af kundens misligholdelse berettiget til at begære sig indsat i besiddelsen af leverancen. Standser kunden sine betalinger, kommer kunden under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling el. lign. eller erklæres insolvent, er GA Teknik ApS ligeledes berettiget til at fordre leverancen udleveret til sig.

12. Tvister og lovvalg

Tvister afgøres efter dansk ret og værneting er aftalt til Københavns Byret i 1. instans.

13. Kontakt

GA Teknik ApS
Att.: Gert Andreassen
Møllehaven 21B,
4040 Jyllinge

Telefon +45 27 85 06 21
ga@ga-teknik.dk
www.ga-teknik.dk